Privacyverklaring

BEAUTINA.nl gevestigd aan Berenkoog 66-G, 1822 BZ Alkmaar in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens
Telefoonnummer: +316-16337064
E-mailadres: klantenservice[at]beautina.nl
KvK-nummer: 70517320
BTW-identificatienummer: NL001159875B47

Persoonsgegevens die wij verwerken
BEAUTINA.nl verwerkt uw persoonsgegevens (van werknemers, klanten, leveranciers) doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum* en -plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Identiteitsbewijs (werknemers)
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Pasfoto (werknemers)
 • Werklocatie
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type 

*Wegens verkoop van artikelen waarvan wettelijk bepaald is dat ze niet onder de 18 of 16 jaar verkocht mogen worden zoals tabak, alcohol, erotica en medicijnen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
BEAUTINA.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid (werknemers)
 • Burgerservicenummer (BSN) (werknemers) 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BEAUTINA.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Gezondheid (werknemers)
 • Burgerservicenummer (BSN) (werknemers)
 • Het beoordelen van sollicitant data tijdens werving en selectie activiteiten
 • Het voeren van een portefeuille voor sollicitanten
 • Het voeren van personeels- en loonadministratie
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • BEAUTINA.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • BEAUTINA.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Contactformulier en nieuwbrief
BEAUTINA.nl biedt via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt gegevens in te vullen om u vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van u e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

BEAUTINA.nl biedt een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. 

App store
De app die de dienst levert, is gedownload via een appstore van derden. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacyverklaring te lezen van de desbetreffende aanbieder. 

Publicaties
BEAUTINA.nl publiceert uw klantgegevens niet. 

Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties. 

Social Media buttons
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten u persoonsgegevens. 

Geautomatiseerde besluitvorming
BEAUTINA.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BEAUTINA.nl) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BEAUTINA.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens verwerkt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gezondheid (werknemers)

 • Persoonsgegevens portefeuille sollicitanten > 1 jaar > om eventueel op een later tijdstip contact op te kunnen nemen mbt een openstaande vacature
 • Persoonsgegevens sollicitanten met afbericht > 1 maand > om goed te kunnen afronden en eventuele vragen over het sollicitatieproces te kunnen beantwoorden
 • Persoonsgegevens werknemer mbt fiscale bewaarplicht (bijv loonbelastingverklaring en kopie identiteitsbewijs > 7 jaar na uitdiensttreding > om (eventueel) gegevens te gebruiken richting of op verzoek van de Belastingdienst
 • Persoonsgegevens werknemer zonder fiscale bewaarplicht (overige documenten) > 2 jaar na uitdiensttreding > voor personeels- en loonadministratieve en p&o activiteiten
 • Persoonsgegevens werknemer zonder fiscale bewaarplicht (overige documenten) in situaties waar er indicaties zijn dat de voorbije arbeidsrelatie met werknemer nog onderwerp kan zijn van een juridisch proces of dat er sprake is van een geschil > 5 jaar na uitdiensttreding > voor personeels- en loonadministratieve en p&o activiteiten
 • Persoonsgegevens werknemer mbt calamiteiten (op basis van vrijwilligheid werknemer) > tot 2 maanden na uitdiensttreding > om in geval van gevolgen van calamiteit de informatie (nog) voor oordeelvorming van bedrijfshulpverlening of externe hulpdiensten beschikbaar te hebben
 • Persoonsgegevens klant/leverancier mbt fiscale bewaarplicht > 7 jaar na einde van klant/leverancier relatie > om (eventueel) gegevens te gebruiken richting of op verzoek van de Belastingdienst
 • Persoonsgegevens klant/leverancier zonder fiscale bewaarplicht (overige documenten) > 2 jaar na einde van klant/leverancier relatie > om elkaar van dienst te kunnen zijn 

Delen van persoonsgegevens met derden
BEAUTINA.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BEAUTINA.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BEAUTINA.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van de applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over de applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaring van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). 

Google Analytics
BEAUTINA.nl gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BEAUTINA.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar (voor personeel) de afdeling P&O/Personeelsadministratie, (voor klanten) de afdeling marketing en (voor leveranciers) de afdeling category management. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . BEAUTINA.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons). 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BEAUTINA.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoons gegevens opgeslagen zijn.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoons gegevens invoert.
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoons gegevens
 • Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met uw contactpersoon bij BEAUTINA.nl of via de afdeling klantenservice. 

Website van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met u persoons gegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze website gebruik te maken. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Ontvang onze aanbiedingen & acties!
Schrijf je nu in!

Adres

Berenkoog 66-G
1822 BZ Alkmaar
Nederland

Whatsapp

+316-16581745

klantenservice[at]beautina.nl

Onze vervoerders

Welkom bij BEAUTINA.nl

Jouw Online Drogist voor A-merk producten. Ontdek onze uitgebreide selectie en geniet van een geweldige winkelervaring.

Veel shopplezier gewenst!

Informatie

Socials

© BEAUTINA.nl 
KVK nummer: 70517320 – BTW nummer: NL001159875B47

X
Add to cart